Közös Adatvédelmi Tájékoztató

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja weboldalának böngészőit és felhasználóit (továbbiakban együttesen, mint „Érintett”), hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatvédelmi és adatkezelési elveket (a továbbiakban: „Tájékoztató”). Jelen Tájékoztatóban meghatározza az Érintett személyes adatainak kezelését az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: „GDPR” vagy „Rendelet”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), valamint a mindenkor hatályos jogszabályok alapján. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

 

Adatkezelő adatai:

Cégnév: United Publishers Hungary Kft.

Székhely: 1035 Budapest, Vihar utca 18.

Cégjegyzékszám: 01-09-936843

Adószám: 22636216-2-41

Elektronikus elérhetőség: office@superbrands.hu

Telefonos elérhetőség: +36 20 263 3107

Honlap: superbrands.hu

 

 

Tájékoztató hatálya:

Jelen Tájékoztató a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki az olyan adatkezelésre, amely jogi személyekre vonatkozik.

 

Adatkezelés jogszerűsége:

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben a következők feltételek közül, legalább egy teljesül az adatkezelés során:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségesség, különösen, ha az érintett gyermek.

 

A hozzájárulás feltételei:

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak a kezeléséhez hozzájárult.

Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől az ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti e Rendeletet, kötelező erővel nem bír.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének- beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

 

Adatkezelések

 

Weboldal látogatóinak, az információt kérők adatkezelése

Az Adatkezelő a felhasználói részére tájékoztatás céljából weboldalt tart fenn. Hírlevélre való feliratkozás, weboldalon történő regisztráció vagy a felhasználó által kért további tájékoztatás, kapcsolatfelvétel esetén a felhasználónak meg kell adnia legalább a nevét (vezetéknév, keresztnév), e-mail címét vagy telefonszámát. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása. Az Adatkezelő ezen adatokat az információkérő levél beérkezésétől számított 12 hónapig vagy az adatra vonatkozó törlési kérelemig kezeli, ha a jelen tájékoztató máshol ettől eltérően nem rendelkezik.

Az Adatkezelő felhívja a weboldal felhasználóinak figyelmét arra, hogy a weboldalon elérhető egyes szolgáltatások igénybevételéhez, hírlevél feliratkozáshoz regisztráció szükséges, melynek feltétele a jelen tájékoztató elfogadása és regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó kifejezett hozzájárulás megadása. A regisztráció, hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatainak a kezelésére vonatkozó hozzájárulását az Érintett bármikor, korlátozás és indokolás nélkül írásban visszavonhatja az Adatkezelő fenti, kapcsolattartás céljára megadott e-mail elérhetőségére küldött kérelemmel, vagy a kapott elektronikus levélben szereplő leiratkozás gombra kattintással.

A weboldal a látogatókról bizonyos adatokat gyűjt sütik segítségével. Ennek célja a weboldal fejlesztése, interaktív és személyre szabott megjelenítése, és a weboldal által biztosított szolgáltatások vagy tartalmak elérése.

A sütik kisméretű fájlok, amelyek a felhasználó számítógépére vagy egyéb eszközre töltődnek le egy webszerverről. A felhasználó webes böngészője ezután minden egyes későbbi látogatás alkalmával visszaküldi ezeket a sütiket a weboldalnak, így az felismeri a felhasználót, és megjegyzi a beállításait.

A legtöbb böngésző segítségével megtekinthető, hogy milyen sütik aktívak a felhasználó számítógépén, a sütik egyesével törölhetőek, illetve egy adott oldal vagy az összes weboldal sütijeit letilthatóak. Felhívjuk a figyelmet, hogy az összes sütit törlése esetén a weboldalon korábban megadott beállítások elvesznek.

A sütik kezelése és beállításai a „Süti beállítások” menüpontban elérhetőek és megváltoztathatóak.

Amennyiben a weboldal lehetővé teszi a látogatóink számára, hogy megosszanak vagy könyvjelzővel ellássanak egy adott oldalt, akkor felhívjuk a figyelmet, hogy ezek a hivatkozások az Adatkezelőtől független közösségi médiumokra mutatnak, amelyek adatot gyűjthetnek arról, hogy a felhasználó az Interneten, ezen belül a jelen Weboldalon milyen böngészési tevékenységet folytat.

Online tartalomszolgáltatás

Az Adatkezelő a weboldalon és a kapcsolódó közösségi médiafelületeken online tartalomszolgáltatást nyújt vagy nyújthat a felhasználók számára.

Az Adatkezelő felhasználónevet, email címet és felhasználói bejegyzéseket tárolhat, valamint az adott közösségi médiafelület által az egyes felhasználók által a másik felhasználóval megosztható más személyes adatokat.

Ezen adatkezelés célja a felhasználó azonosítása, a felhasználóval való kapcsolattartás; a felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások azonosítása; a tartalomfogyasztás valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele; egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése; felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat, blog, fórum stb.) közzétételéhez tárhely biztosítása; egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása; az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő a vele jogviszonyban álló természetes személyeket minden esetben tájékoztatja az őket érintő adatkezelésekről. Ha – a GDPR 14. cikk (1) bekezdés szerint – nem az Érintettől kerül birtokába az adat, akkor a jelen Tájékoztató közzétételével kívánja meg tájékoztatni őket az adatkezelés részleteiről.

Partnerrel történő szerződéskötés esetén, illetve a megkötött szerződés teljesítése kapcsán az adatkezelés kiterjed:

 1. személyazonosító adatokra a jogi személy szerződőfél képviselőjének adataira (név, beosztás), valamint a kapcsolattartáshoz szükséges adataira (telefonszám, e-mail cím)
 2. természetes személy partner adataira (név, születési név, anyja neve, születési hely, idő), valamint a kapcsolattartáshoz szükséges adataira (telefonszám, e-mail cím, lakcím).

A jelen pont szerinti adatkezelés célja a felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, a szerződés teljesítése és a teljesítés figyelemmel kísérése, illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, a vételár vagy szolgáltatási díj számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése.

A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy neve, adószáma, online azonosítója, címe, e-mail címe, telefonszáma.

Az adatok kezelésének időtartama attól függően alakul, hogy számviteli bizonylatnak minősülnek-e az adatok vagy sem. Amennyiben igen, az adatkezelés időtartamára az Szvt. 169. § (2) bekezdése lesz irányadó, így az Adatkezelő az ügy lezárásától 8 évig kezeli azokat, a többi esetben azonban a Ptk. általános elévülési idejére tekintettel 5 évig.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pontja, tehát a szerződés teljesítése, vagy a szerződés megkötése.

Hírlevél

A weboldalon hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti.

A személyes adatok kezelésének célja:

 1. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában
 2. Reklámanyag küldése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Regisztráció a weboldalon

A weboldalon regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.

A személyes adatok kezelésének célja:

 1. A weboldalon nyújtott szolgáltatások teljesítése
 2. Kapcsolatfelvétel
 3. Tájékoztatás az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.
 4. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Adatkezelő ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként az Adatkezelő IT szolgáltatója, tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Kezelt adatok:

Név

Adószám

Online azonosító

E-mail cím

Telefonszám

Cím

Közösségi irányelvek az Adatkezelő közösségi média oldalán (pl. Facebook)

Az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából közösségi média oldalt vagy oldalakat tart fenn.

Az Adatkezelő közösségi oldalán felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

A Adatkezelő közösségi oldalán a felhasználók által közzétett személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli.

Az adatkezelésre minden esetben az adott közösségi média adatvédelmi és szolgáltatási feltételei irányadóak

Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén az Adatkezelő előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet az adott csoportból vagy felületről, vagy törölheti hozzászólását.

Az Adatkezelő nem felel az adott közösségi média felület felhasználói által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért, vagy a közösségi médiafelület működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés

Ha az Adatkezelő ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulása alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját. A játékban való részvétel önkéntes.

A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Adatkezelő ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként az Adatkezelő IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, futárszolgálat munkavállalói.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás lezárásáig.

Adatfeldolgozók

Könyveléssel kapcsolatos adatfeldolgozás:

Cégnév: NETVESTOR Kft.

Székhely: 1035 Budapest, Vihar utca 18.

E-mail cím: info@netvestor.hu

 

Informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos adatfeldolgozás:

Cégnév: TELLUM Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2473 Vál, Petőfi Sándor utca 88.

Cégjegyzékszám: 07-09-010196

Adószám: 10594946-2-07

E-mail cím: ugyvezeto@tellum.hu

 

Levelezőprogram, dokumentum megosztó és tárhely

Microsoft Office 365

Gmail – Google

Adatvédelmi incidens

A GDPR 4. cikke értelmében adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférését eredményezi. Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságának, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatás során az Adatkezelő világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, és közli az információkat, valamint az intézkedéseket.

 

 1. Érintettek jogai:
  • Tájékoztatáshoz való jog:

Az Érintett alapvető joga a megfelelő, átlátható tájékoztatáshoz való jog. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó információt és adatkezelés körülményeiről, illetve az őt megillető jogosultságokról tömören, átláthatóan, érhető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 • Az Érintett hozzáféréshez való joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. adatkezelés célja,
 2. az Érintett személyes adatok kategóriái,
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 5. az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozást, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 7. ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
 8. az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő ezen túlmenően biztosítja a hozzáférés joga alapján a másolatkérési jogot az Érintett számára. Az Érintett által kért másolatokért az Adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számolhat fel. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő elektronikus úton biztosítja az információkat. Az Érintett részére kérésére, amennyiben személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja az Adatkezelő a beazonosítást követően szóban is adhat tájékoztatást.

 • Helyesbítés joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját az Érintett jogosult lehet arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 • Elfeledtetéshez való jog:

Az Érintett a Rendelet alapján jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatok már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 2. az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 3. az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 5. a személyes adatokat az Adatkezelő alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges a Rendelet 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott esetekben.

Az Adatkezelő törli a szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen adatokat, ha a szerződés mégsem jön létre, illetve megszűnik. Ez alól abban az esetben tesz kivételt, ha egyéb jogszabály rendelkezése ezt kizárja.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltéteket valamelyike megvalósul:

 1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 3. az Adatkezelőnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 4. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik az adatokat pusztán tárolni lehet, egyéb adatkezelés kizárólag az Érintett hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet.

 • Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az Érintett ezen túlmenően jogosult, hogy személyes adatainak más Adatkezelő részére történő, közvetlen továbbítását kérje. Ez meghatározott jogcímekhez kapcsolódhat csupán.

Az Adatkezelő az adathordozhatósághoz a műszaki, technikai feltételeket megteremti.

 • Tiltakozás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 • Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazandó a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges.

Meghozatalát az Adatkezelőra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 • Visszavonás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonja.

 1. Eljárási szabályok:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a Rendelet 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságánál, és élhet a bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

 1. Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyon vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtól vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 1. Bírósághoz fordulás joga:

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Érintett személyiségi jogának megsértése esetén az Érintett sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül a felelőség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az Adatkezelő nem téríti meg a kárt, és nem követelhető sérelemdíj, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban észrevétele van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az Adatkezelő adatai között kapcsolattartás céljából megjelölt e-mail címen.

 1. Panasztétel lehetősége:

Az Adatkezelő adatkezelésére vonatkozó esetleges jogsértése ellen panasszal az a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu